DIT is dichterbij dan u denkt …

DIT is dichterbij dan u denkt:

Uw kantoor label C in 2023 ….

Natuurlijk wilt u – met ons – dat onze kinderen ook droge voeten houden. Om daar de voorwaarden voor te scheppen heeft onze overheid een aantal doelstellingen geformuleerd, en wel: een CO2 reductie met 49 % voor 2030 en een energie-neutrale en circulaire maatschappij in 2050.

Een groot deel van ons energieverbruik vindt plaats binnen en door onze gebouwen. Het grootste deel daarvan komt voor rekening van de kantoren. Het is dus zinvol om hier criteria aan te stellen.

De Minister wil in het Bouwbesluit opnemen, dat kantoren uiterlijk op 1 januari 2023 minimaal energielabel C moeten hebben, ofwel een Energie Index die kleiner is dan 1,3. Het is daarbij overigens de verwachting dat deze eis in 2030 zal worden aangescherpt tot label A.

Let wel: het Bouwbesluit is wetgeving. U zult hieraan moeten voldoen! Geen energielabel C betekent dat u uw pand met ingang van 1 januari 2023 niet meer als kantoor zult kunt gebruiken.

Moet u dat nu echt doen? En hoe?

 

 

 

 

 

ALLEREERST DE VOORDELEN

Waarom zou u willen streven naar een beter energielabel? Lees: een lager energieverbruik? Los van de verplichting die de overheid ons oplegt?

 • Ten eerste is er natuurlijk de intrinsieke motivatie. Wij wonen in een van de rijkste landen van de wereld. Als wij het al niet voor elkaar krijgen om duurzaam met onze leefomgeving om te gaan, wie moet het dan doen?
 • Veel maatregelen zijn daarbij zeer rendabel. LED verlichting verdient u bijvoorbeeld vaak al binnen twee jaar terug. Ook zijn er vele quick-wins bekend die weinig kosten en direct veel opbrengen.
 • Steeds meer huurders willen een duurzaam gebouw. Een betere energieprestatie leidt dan ook tot een aantoonbaar betere verhuur- en verkoopbaarheid.
 • Wat ook prettig is: u wordt minder afhankelijk van het overheidsbeleid, dat steeds meer met sturingsmechanismen de verduurzaming van de gebouwde omgeving zal gaan stimuleren.
 • En wat te denken van de fluctuerende energieprijzen. U verkleint het risico voor uw huurders.
 • Een punt dat vaak onvoldoende aandacht krijgt is het comfort. Verbetering van de isolatiewaarde van de bouwkundige schil en optimalisatie van de installaties leidt tot een comfortabelere woon- of werkruimten. Wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond dat hier een significante verbetering van de arbeidsproductiviteit kan optreden. En: comfortverbetering kunnen wij goed inzichtelijk gemaakt worden met de huidige technieken.
 • Naast comfortverbetering kunnen bij juiste toepassing van de maatregelen ook andere zaken worden opgepakt. Isolatie-maatregelen kunnen worden uitgevoerd tijdens periodiek onderhoud. Met aanpassing van de verlichting worden de arbeidsomstandigheden verbeterd. Maatregelen die u wellicht toch al van plan was te nemen.

Kortom: naast de verplichting om uw kantoor naar label C te brengen zijn er voldoende andere motieven …..

PLANNING EN STAPPENPLAN

Voor het bedenken, voorbereiden en realiseren van verduurzamingsmaatregelen moet geruime tijd worden uitgetrokken. 2023 lijkt ver weg, maar is dichtbij als u de werkzaamheden gefaseerd wilt uitvoeren en wellicht mee wilt laten nemen in reguliere onderhoudsplannen om de kosten te spreiden.

Wat zijn nu de opeenvolgende stappen?

Stap 1: het bepalen van het huidige energielabel.

U laat een gecertificeerd deskundig adviseur een energielabel opstellen. Deze adviseur hanteert een vast opnameprotocol, waar mee alle bouwkundige en installatietechnische zaken van uw pand worden opgenomen en in geattesteerde software worden verwerkt. De software genereert vervolgens het label.

Stap 2: het maatwerkadvies

De gecertificeerd adviseur stelt vervolgens een maatwerkadvies op. Met dezelfde software – wij maken gebruik van de Vabi software – wordt vervolgens voor diverse maatregelen aangegeven wat het nieuwe label is.

Een label is echter een abstract gegeven dat eigenlijk alleen dient om panden onderling vergelijkbaar te maken. Belangrijker is dat de software ook aangeeft wat het daadwerkelijke energieverbruik van uw pand is voor bijvoorbeeld: verwarming, warmtapwater,  ventilatie, verlichting enzovoorts. Zo kunnen we zien waar de meeste winst te halen is.

Stap 3: maken van de juiste keuzes

De software laat zien welke maatregelen de meest rendabele zijn in uw specifieke situatie en laat de terugverdientijden zien.

Wat de software niet kan is het interpreteren en beoordelen van de uitkomsten in relatie tot andere, van belang zijnde zaken als bijvoorbeeld:

 • De relatie met uw meerjaren-onderhoudsprogramma
 • De uitvoerbaarheid in uw specifieke situatie
 • De overlast voor uw huurders
 • De voordelen voor uw huurders
 • De verbetering van het comfort
 • de verbetering van de arbeidsomstandigheden
 • de mogelijke productiviteitsverbetering

Hiervoor heeft u een ter zake deskundig adviseur nodig die u helpt bij de afweging en met u de keuzes maakt die leidt tot de meest efficiente en effectieve maatregelen. Uw energieadviseur stelt vervolgens het nieuwe label vast.

Stap 4: het vaststellen van het uitvoeringspakket

Uitwerken van de gemaakte keuzes tot een uitvoeringspakket: uw adviseur maakt een werkomschrijving, inclusief de benodigde tekeningen en besteedt de werkzaamheden aan.

Tijdens de uitvoering wordt de kwaliteit bewaakt en na uitvoering wordt het definitieve label afgemeld bij RVO. In het dossier dat bij het label hoort zijn alle gegevens van toegepaste materialen en constructies duidelijk vastgelegd.

UITZONDERINGEN

Bent u altijd verplicht om uw kantoor tot energielabel C op te waarderen? Nee hoor, het kan zijn dat het voor u, in uw specifieke situatie anders ligt.

Voor een aantal situaties heeft de overheid ontheffingen mogelijk gemaakt. De verplichting tot het hebben van energielabel C op 1 januari 2023 rust niet op:

 • Kantoren kleiner dan 100 m2
 • Monumenten
 • Als het kantoor een nevenfunctie van een andere functie is
 • Als het kantoor binnen 2 jaar (na 31 december 2022) gesloopt gaat worden

De overheid heeft ook gemeend dat, indien de terugverdientijd van maatregelen in uw specifieke situatie, langer dan 10 jaar is, er een uitzondering zou moeten kunnen gelden.

Verder is het altijd mogelijk – met een goede motivatie – in overleg met het Bevoegd Gezag te treden.

GEBOUWSIMULATIES

De berekening die leidt tot het energielabel is een goede berekening met geattesteerde software, die gebaseerd is op de geldende regelgeving en normen. Maar het blijft een vergelijkingsgetal, dat uitgaat van een standaard gebruikersgedrag en een standaard referentieklimaat.

Een meer gedetailleerde berekening kan gemaakt worden met Vabi Elements. Hiermee worden gebouwsimulaties gedaan waarmee rekening gehouden wordt met het werkelijke klimaat en het werkelijke gebruikersgedrag. Hierover in een later blog meer…

TOT SLOT

Het vergelijkingsgetal: ‘energielabel’ kunt u vinden op www.ep-online.nl. Heeft u geen energielabel. Vraag het ons. De kosten zijn beperkt en het is 10 jaar geldig.

In een volgend blog meer over het energielabel en ook over mogelijke subsidies. Ook zullen wij u informeren over toekomstige wijzigingen in de regelgeving en zullen wij voorbeelden geven van energiebesparingstrajecten en de effecten die dat heeft.

 

 

 

 

 

 

Meer weten? Vraag hier informatie of bel: 0610449969.

Wij helpen u graag.

 

 

Call Now Button