DienstENERGIE EN MILIEU

EPC berekeningen voor nieuwbouw,  energielabels voor bestaande bouw,  gebouwsimulaties met Vabi Elements, netto-warmtevraag berekeningen, milieuprestatie- en GPR berekeningen.

Bij verkoop of verhuur van een woning- of utiliteitsgebouw heeft u een energielabel nodig, Het ener¬gielabel is gebaseerd op een getal: de energieindex. Deze mag alleen worden bepaald door een daar¬toe gecertificeerd bedrijf, met gebruikmaking van geattesteerde software. Wij zijn gecertificeerd door SKG-IKOB, waarmee de kwaliteit van onze energie-indexen aan een periodieke controle onder¬hevig is en maken gebruik van de geattesteerde software van Vabi.
Het energielabel gaat uit van standaard gebruiksgedrag en standaard klimaatcondities. Daarmee is het een vergelijkingsgetal waarmee een indicatie over het energiegebruik wordt gegeven. Het werke¬lijke energiegebruik kan hiervan verschillen omdat het klimaat immers niet ieder jaar hetzelfde is en omdat iedereen op andere wijze van zijn of haar woning gebruik maakt.

Vraag advies
Voor de verbetering van de energieprestatie van bestaande gebouwen maken wij adviezen met gebruikmaking van gespecialiseerde software. Dit advies geeft u inzicht in de mogelijke maatregelen om uw energie gebruik te vermin-deren en vergelijkt de kosten en opbrengsten hiervan. Ook adviseren wij u over comfortverbeteringen en leggen wij de relatie met natuurlijke vervangingsmomenten. Ons advies bevat een conclusie welk maatregelpakket voor u het meest efficiënt is om uit te voeren.
Onze adviezen zijn helder, praktisch en goed uitvoerbaar. Desgewenst begeleiden wij u bij de realisatie van het maatregelpakket en verzorgen wij voor u de aanvraag van subsidies. Voor gecertificeerde maatwerkadviezen maken wij gebruik van een partner.

Vraag advies
EPC berekeningen moeten worden gemaakt volgens de NEN 7120 en straks, als op 1 januari 2021. de NEN 8800 ingaat, volgens deze nieuwe norm. Op dit moment is dit nog een berekeningswijze die los staat van de berekening van de energieindex. Als de NEN 8800 van kracht wordt zal de berekening.
Voor de nieuwbouw is de combinatie met een luchtgeluidmeting een efficiënte optie.

Vraag advies
Steeds meer overheden vragen bij de aanvraag van een omgevingsvergunning een GPR berekening. De GPR software kwantificeert duurzaamheid in 5 thema’s: energieprestatie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Onderwerpen die belicht worden zijn: de energieprestatie, de milieuprestatie, geluidisolatie, luchtkwaliteit, thermisch comfort, lichtcomfort, toegankelijkheid, functionaliteit, technische kwaliteit, sociale veiligheid, de toekomstwaarde, flexibiliteit en belevingswaarde. Voor de energieprestatie wordt uitgegaan van de gemaakte EPC berekening. De milieuprestatie wordt bepaald met een MPG berekening.

Vraag advies
Bij een gebouwsimulatie worden de geometrie en de installaties, net zoals bij de software voor de energielabels, ingevoerd in de speciaal daarvoor ontwikkelde software Vabi-elements, maar veel gedetailleerder. Ook wordt het werkelijk gebruik ingevoerd — gemiddeld aantal aanwezige personen, openingstijden etc. — en het meest reële klimaatjaar ingevoerd. Met een gebouwsimulatie voorspel je het comfort en het energiegebruik in een situatie die overeenkomt met de werkelijkheid.
Het programma Vabi-elements simuleert voor alle comfortanalyses — zoals de ATG of TO methode — voor een geheel jaar, van uur tot uur, alle optredende energiestromen en tempera-turen in iedere willekeurige ruimte. Alle parameters, als bijvoorbeeld interne warmteproductie, bouwkundige of installatie eigenschappen kunnen in detail worden aangepast. Vloertemperaturen, CO2 klassen en stralingsassymetrie: dit alles wordt zichtbaar.
Een juiste interpretatie van de uitgebreide uitvoer die Vabi-Elements genereert is nodig. Wij maken van deze uitvoer een heldere rapportage met praktisch uitvoerbare adviezen.

Vraag advies
DIT bouwadvies houdt voor u bij welke subsidieregelingen er zijn voor uw verduurzamingsprojecten. Wij kennen de regelingen en wanneer u door ons een maatwerkadvies laat maken of op een andere wijze bij uw verduurzamingsprojecten betrekt dan informeren wij u over de mogelijkheden. Indien gewenst verzorgen wij voor u de aanvraag en begeleiden wij het subsidietraject. Voor het aanvragen van subsidie is het vaak nodig een energie index op te stellen of een maatwerkadvies. Omdat wij dit in eigen huis kunnen verzorgen kunnen wij u hiermee ontzorgen.

Vraag advies

DienstBOUWFYSICA

Advies en berekeningen inzake warmte- en vochttransport door constructies, koudebruggen, geluid en akoestiek, , daglicht, verlichting, ventilatie, thermische comfort en brandveiligheid.

Wij hebben brede ervaring in het maken van energie-indexen en energieprestatieberekingen voor zowel woningen als utiliteitsgebouwen. Wij maken EPC berekeningen, Energieindex berekeningen (energielabels), gebouwsimulatie-berekeningen, MPG berekeningen en EPG berekeningen.

Vraag advies
Voor zowel nieuwbouw als de bestaande bouw zijn de eisen ten aanzien van het maximale geluidni¬veau in gebouwen vastgelegd. Hieraan zal moeten worden voldaan. Bij de nieuwbouw kan veelal vol¬staan worden met standaardoplossingen. Waar sprake is van geluidbelaste gevels dient middels een berekening te worden aangetoond dat de maximale geluidniveau’s in het gebouw niet worden over¬schreden. In de bestaande bouw geldt hetzelfde, maar hier hebben we vaak te maken met klachten van gebruikers, die al dan niet terecht zijn.
Wij berekenen te realiseren geluidisolatie, adviseren over toe te passen constructies en meten ach¬teraf of de prestaties worden gehaald bij nieuwbouw. In bestaande gebouwen kan middels metingen worden vastgesteld of de geluidisolatie voldoende is en of klachten terecht zijn.

Vraag advies
De normen voor daglichttoetreding zijn vastgelegd in het Bouwbesluit in afdeling 3.11. Hierin staan de minimale daglichtoppervlaktes aangegeven die aanwezig dienen te zijn in zowel nieuwbouw als de bestaande bouw. De berekening van het aequivalente daglichtoppervlak vindt plaats volgens de NEN 2057. Deze zal op termijn worden vervangen door de NEN-EN 17037. De schematische berekening van de NEN 2057 zal worden vervangen door een methode waarbij de daglichtfactor wordt bepaald door het gebouw in software in te voeren. Wij voeren graag de daglichttoets voor u uit, uiteraard sa¬mengevat in een overzichtelijke rapportage, vergezeld van adviezen indien nodig.
In het Bouwbesluit staan echter alleen de minimale eisen. Voor bestaande gebouwen, bijvoorbeeld kantoren, is een lichtadvies op basis van het gewenste comfortniveau meer wenselijk. Hiervoor wer¬ken wij samen met een vaste partners
Met name bij kantoren kan het overstappen naar een meer energiezuinig verlichtingssysteem een belangrijke stap zijn in het verduurzamen van het gebouw, dat immers wenselijk is omdat kantoren met een label slechter dan C binnen afzienbare termijn niet meer geëxploiteerd mogen worden.

Vraag advies
Voorafgaande aan uw nieuwbouw- of verbouwplannen stellen wij voor u de kaders vast waaraan het ventilatiesysteem van uw gebouw moet voldoen. Uitgangspunt hierbij is het gebruik van het gebouw, de eventueel reeds aanwezige kwaliteit van de bouwkundige schil en de mogelijkheid of de wense¬lijkheid van het toevoegen van installaties. Met deze randvoorwaarden maken wij de ventilatiebere¬kening. Uw installateur kan met deze gegevens in de hand dit nader uitwerken.
Na gereedkomen van de installatie zorgen wij voor de debietmetingen, zodat vastgesteld kan worden of de beloofde prestaties zijn waargemaakt.
In bestaande gebouwen kan een complexere situatie aanwezig zijn. Wij inventariseren de bestaand situatie, meten de luchtkwaliteit en doen een praktisch haalbaar voorstel tot verbetering. Indien ge-wenst begeleiden wij de aanvraag bij uw leveranciers en zorgen wij voor een zorgvuldige uitvoering.

Vraag advies
Met onze meetapparatuur meten wij in een bestaande situatie het thermisch comfort. We meten de luchtkwaliteit, de luchtsnelheid, de temperatuur en de stralingstemperatuur en berekenen de PMV index met onze software. Vervolgens interpreteren wij de resultaten en adviseren wij u over moge¬lijke verbeteringen. In het algemeen wordt een PMV index tussen -0,5 en 0,5 als acceptabel gezien. Dit komt overeen met circa 10 % ontevreden gebruikers (PPD score). Met de PMV score bepalen we de TO, GTO uren bepalen en / of de ATG waarden. Samengevat in onze rapportage biedt dit u een goed handvat om het comfort in uw gebouw te verbeteren en de klachten te verminderen.

Vraag advies
Als onderdeel van een totaaladvies voor nieuwbouw van woningen en utiliteitsgebouwen gevolg-klasse I leveren wij een brandveiligheidsadvies, bestaande uit de inrichting van de omgeving, de brandcompartimentering, de vluchtroutes, het materiaalgebruik en de brandveiligheidsinstallaties.
Bestaande gebouwen inspecteren wij op brandveiligheid, op de aanwezigheid en kwaliteit van de brandscheidingen, de vluchtroutes, het gebruik. Wij maken hierbij gebruik van een gevalideerde brandscan. Bij gebreken geven wij de oplossingsroute aan en — indien gewenst — zorgen wij voor de uitvoering.

Vraag advies

DienstINSPECTIES EN METINGEN

Validatiemetingen voor nieuwbouw en bestaande bouw: luchtdichtheid, ventilatiedebiet, geluid, thermisch en akoestisch comfort. Bouwkundige keuringen, thermografie, endoscopisch onderzoek.

Indien u als ontwikkelaar of woningcorporatie een object of complex wilt aankopen, dan wilt u in¬zicht hebben in de bouwkundige kwaliteit. Inzicht in mogelijke bouwfysische problemen en de (on)mogelijkheden tot verdere verduurzaming zijn hierbij ook van belang. Dat wilt u in de rapportage meegenomen hebben. Wij hebben brede ervaring in de bestaande bouw en de nieuwbouw en ver¬zorgen de gebouwinspecties, waarna een duidelijke rapportage volgt waar u verder meer kunt.
Uiteraard voeren wij dit ook uit voor individuele eigenaren van woningen en bedrijfspanden. De com¬binatie met het maken van een energielabel en / of een maatwerkadvies is voor individuele eigena¬ren daarbij een logische stap.

Vraag advies
Voor het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen beschikken wij over een meetset van Retrotec, type 2000. Wij zijn opgeleid om de luchtdichtheidsmetingen uit te voeren conform de NEN 2686, die voor¬geschreven is in het Bouwbesluit en hanteren de beoordelingsgrondslag van SKH 13.01.
Bij de luchtdichtheidsmetingen bepalen we de Qv,10 waarde, ofwel de luchtvolumestroom die ont-staat bij een drukverschil van 10 Pascal over de gevel. Naarmate deze luchtvolumestroom groter is vindt er meer luchttransport door de thermische schil plaats en verliezen we energie. De mate van luchtdichtheid is dus van groot belang voor de energieprestatie. In NEN 8088 zijn forfaitaire waarden gegeven voor de qv,10 waarde voor diverse woningtypes. Indien hiervan afgeweken wordt zal in de meeste gevallen na oplevering van het gebouwde middels een luchtdichtsheidsmeting moeten wor¬den vastgesteld of de vooraf beloofde luchtdichtheid ook daadwerkelijk is gerealiseerd.
Een luchtdichtheidsmeting wordt vaak gecombineerd met een rookdetectie en / of een warmtebeeld onderzoek.

Vraag advies
Bij een thermografie meet je de infraroodstraling die een voorwerp uitzend. Hiermee kun je tempe¬ratuurverschillen vaststellen die in de bouwkundige schil optreden. Hiermee kunnen luchtlekken en koudebruggen worden opgespoord. Als de materialen waaruit de gevel is opgebouwd bekend zijn, zijn de oppervlaktetemperaturen van de gevel te bepalen.

Vraag advies
Bij oplevering van woningen wordt steeds vaker gevraagd om aan te tonen dat het gerealiseerde ge-bouw voldoet aan de eisen met betrekking tot geluidwering. Dit gebeurt in het algemeen door metin-gen, die uitgevoerd moeten worden volgens NEN 5077.
Wij beschikken over de benodigde apparatuur en kennis om de onderstaande metingen uit te voe¬ren: meten van de nagalmtijd, bepalen van het contactgeluidniveau, meten van de luchtgeluidisolatie tussen ruimten. Hiermee kunnen in de meest gangbare situatie de benodigde verificatiemetingen worden uitgevoerd.

Vraag advies
Van een gerealiseerde ventilatievoorziening kan het debiet — de hoeveelheid lucht die er per tijds¬eenheid doorheen stroomt — worden gemeten. Hiermee kan worden vastgesteld of het ventilatiesys¬teem — na ingeregeld te zijn — aan de vooraf gestelde voorwaarden voldoet. Dat is noodzakelijk om de luchtkwaliteit te kunnen waarborgen. Een slechte luchtkwaliteit verlaagt de prestatie van mede¬werkers fors en het is dus van belang dat de ventilatie goed functioneert. In woningen verlaagt een goede ventilatie het risico op het ontstaan van vochtproblemen (hetgeen uiteraard ook sterk samen-hangt met het gebruik van de woning).
Naast het meten van het ventilatiedebiet controleren wij of er voldoende toevoermogelijkheden van verse lucht zijn. Immers: als toevoer niet mogelijk is dan functioneert de installatie ook niet naar be¬horen.

Vraag advies
Als er lekkages of tochtproblemen zijn, die optreden in de gevel, dan is de oorzaak daarvan meestal niet zonder destructief onderzoek te zien. Om de plaats te localiseren waar de lekkage plaatsvindt kan gebruik gemaakt worden van onze endoscoop. Hiermee inspecteren wij bouwkundige onderdelen. Voor inspecties van installaties (camera inspecties door leidingen etc.) maken wij gebruik van een van onze relaties.

Vraag advies

DienstBOUWMANAGEMENT EN KWALITEITSBORGING

Bouwmanagement en kwaliteitsborging voor nieuwbouw en bestaand vastgoed. Gegarandeerde kwaliteit en realisatie van overeengekomen prestaties.

Indien onze opdrachtgevers dat wensen verzorgen wij het bouwmanagement. In het algemeen zijn dit verduurzamingsprojecten of andere projecten waarbij wij betrokken zijn geraakt middels ons ad¬vieswerk.
Bij ons bouwmanagement hanteren wij vaste tarieven. Wij rekenen dus geen percentage over de le-veranciers die via ons bij u de werkzaamheden verrichten, maar komen een vast tarief met u over¬een, zodat u weet waar u aan toe bent.

Vraag advies

Het ligt in de lijn der verwachting dat, bij het invoeren van de Wet op de Kwaliteitsborging, bij zowel opdrachtnemers als opdrachtgevers meer behoefte ontstaat aan het borgen van de kwaliteit van de werkzaamheden. Een groot deel van deze zaken zal door opdrachtnemers zelf ingevuld gaan worden.
DIT bouwadvies assisteert hierbij middels alle adviezen en berekeningen die in deze website staan aangegeven. Het is een kleine stap om DIT bouwadvies ook een basis kwaliteitscontrole op het werk te laten uitvoeren op de onderdelen waarin wij geadviseerd hebben. Daarmee houden wij de vinger aan de pols en zorgen we er voor dat deze bouwfysiche onderdelen goed geborgd zijn, zodat de kwa¬liteitsborger aan het eind van de werkzaamheden hier geen opmerkingen over heeft.
De intentie is dat wij ons in 2021 ook zullen certificeren voor het onderdeel kwaliteitsborging volgens de nieuwe wet. Wij zullen hierbij gebruik maken van het inmiddels toegelaten instrument KiK. De certificatie zal plaatsvinden bij SKGIKOB. Echter: alvorens dit te doen zullen wij eerst een onderzoek doen bij onze klanten.
met één softwarepakket gemaakt worden, wat een verbetering is ten opzichte van de huidige situatie. Wij maken onze EPC berekeningen met Uniec2.
Door onze ervaring met het maken van EPC berekeningen hebben wij inzicht in de effecten die de keuze van verschillende isolatiepakketten of installatiepakketten hebben op de energieprestatie en kunnen wij u snel en gericht adviseren in het voortraject. Wij vergelijken voor u de verschillende opties en leggen een heldere analyse voor u neer, waarmee u verder kunt.

Vraag advies

DienstREGELGEVING EN VERGUNNINGEN

Toetsen van plannen aan het Bouwbesluit, overige regelgeving en private eisen. Bewaking dat dit in de praktijk van de uitvoering wordt waargemaakt en begeleiding van de uitvoering.

In 2019 hebben wij, met het oog op de aankomende Wet or de Kwaliteitsborging, de opleiding Bouwbesluitkundige afgerond. Deze opleiding heeft het nodige inzicht in de huidige Wet- en regelge-ving opgeleverd. Bij de eindpresentatie is een rapportage gemaakt die als onderlegger kan dienen voor de kwaliteitsborging van toekomstige projecten.
Met de opgedane kennis verzorgen wij plantoetsingen en bouwbesluittoetsingen van bouwplannen. Voor opdrachtgevers en opdrachtnemers om te voorkomen dat onbedoeld niet aan de regels wordt voldaan, met alle gevolgen van dien en voor gemeenten als ondersteuning bij de plantoetsing.

Een thermografisch onderzoek kan thermische lekken zichtbaar maken, ongewenst luchttransport zichtbaar maken en gebruikt worden om comfortklachten te analyseren. Niet bij alle klimaatomstan¬digheden heeft een thermografie het gewenste effect. Wij informeren u hierover graag nader.
Thermografie wordt vaak gecombineerd met luchtdichtheid. De thermografische onderzoeken vin¬den plaats conform NEN-EN 13-187.

Vraag advies

Als onderdeel van de kwaliteitsborging, die zich alleen richt op de wettelijke eisen, nemen wij in onze kwaliteitscontroles de eisen mee die u als opdrachtgever en opdrachtnemer met elkaar bent overeengekomen. Dit kunnen verhoogde kwaliteitseisen of comforteisen zijn of eisen ten aanzien van goed en deugdelijk werk.

Vraag advies
De eisen vanuit Woonkeur zijn omschreven in het handboek Woonkeur. Indien dit onderdeel uitmaakt van de afspraken die opdrachtgever en opdrachtnemer met elkaar gemaakt hebben beoordelen wij de plannen ook aan de hand van de hierin opgenomen bepalingen. Dit maakt ook onderdeel uit van de GPR berekening en zal in onze integrale kwaliteitsbeoordeling aan de orde komen.

Vraag advies

DienstSUBSIDIES

Subsidie-scan, invulling van de voorwaarden, aanvraag en begeleiding. Zorgen dat prestaties worden gehaald zodat de subsidie verstrekking gegarandeerd is.

Vrijblijvend advies of offerte?

Call Now Button