DienstINSPECTIES

  DIT bouwadvies inspecteert bestaand vastgoed en voorziet u van heldere rapportages. Hiermee krijgt u goed inzicht in de staat van uw gebouwen, zowel op het gebied van brandveiligheid, energieprestatie als onderhoud.  De inspecties ondersteunen bij de overdracht van vastgoed en vormende basis voor onderhouds- en verbeterplannen.

  DienstADVIES

  DIT bouwadvies adviseert onafhankelijk en met kennis van zaken. No-nonsens en praktijkgericht. Met oog voor de kosten en haalbaarheid, waarbij veiligheid niet uit het oog wordt verloren. Specialisme van  DIT bouwadvies is het verduurzamingsadvies. Hoe maakt u uw vastgoed duurzaam en energiezuinig, zodat het ook in de toekomst waardevast blijft.

  DienstBOUWMANAGEMENT

  DIT bouwadvies verzorgt het bouwmanagement voor duurzame nieuwbouw of de verduurzaming van bestaande gebouwen. Aan de hand van onze adviezen stellen wij met u de prestatie-eisen vast en brengen uw project onder bij de uitvoerende partijen. Tijdens de uitvoering verzorgen wij de bouwbegeleiding en de kwaliteitsborging.

  I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  DienstINSPECTIES

  Inspecties van bestaand vastgoed op het gebied van brandveiligheid, onderhoud, energieprestatie, zorgplicht.

  Bij de aanschaf van vastgoed wilt u graag weten wat de bouwkundige kwaliteit is. Liefst in combinatie met een quick-scan ten aanzien van de energetische kwaliteit en de brandveiligheid. Het pand moet immers ook in de toekomst aan de regelgeving en uw duurzaamheidsdoelstellingen voldoen én rendabel geëxploiteerd worden.

  Of u wilt een bestaand pand herontwikkel. Wat zijn de (on)mogelijkheden? Wat zijn de risico’s? Zijn er bouwkundige, installatietechnische of bouwfysische problemen? DIT bouwadvies inspecteert integraal alle aspecten en legt een nul-meting bij u neer waar u verder mee kunt.

  Bijkomend voordeel is dat u ons daarna ook kunt inschakelen voor het maken van verbeterplannen en in de begeleiding bij de realisatie.

  Vraag advies
  DIT bouwadvies levert energielabels. Voor woningen hanteert DIT bouwadvies het ISSO 85.1 opnameprotocol. Voor utiliteitswerken is dat de ISSO 75.1. Volgens deze vaste opnameprotocollen wordt het energielabel opgesteld via een gecertificeerd proces, dat onder regelmatige controle staat. Aansluitend op het energielabel kan een maatwerkadvies worden gemaakt waarin aangegeven wordt op welke wijze verbeteringen in de energieprestatie mogelijk én betaalbaar zijn. De berekeningen worden uitgevoerd met geattesteerde software van Vabi.

  Vraag advies
  Bij de brandveiligheidsinspecties wordt niet alleen gekeken of uw gebouw voldoet aan de regelgeving ten aanzien van de brandveiligheid, maar wij kijken ook verder en ontwerpen geintegreerde brandveiligheidsconcepten op basis van de nieuwste inzichten van Fire Safety Engineering. Wij kijken hierbij niet alleen naar minimale niveau volgens de regelgeving maar ook naar de specifieke situatie en uw organisatie. Onze bevindingen rapporteren wij helder en begrijpelijk, waarmee wij u helpen uw gebouw brandveilig te maken en te behouden.

  Vraag advies
  DIT bouwadvies inspecteert het onderhoud van gebouwen conform de NEN 2767. Dit is een inspectiemethodiek volgens een vast protocol, waarmee een inspecteurs-onafhankelijke conditiemeting van het vastgoed ontstaat. Gebreken worden gekwalificeerd naar de aspecten ernst, omvang en intensiteit De rapportage vormt een goede basis voor conditiegestuurd onderhoud. Middels de registratie bij SERTUM met de daarbij behorende verplichte scholing blijft DIT bouwadvies op de hoogte van de laatste techniek en regelgeving.

  Vraag advies
  Comfortklachten komen veel voor. Maar in hoeverre zijn deze klachten terecht? Gebruikers van gebouwen zijn vaak ontevreden over het klimaat, maar weten dit moeilijk te omschrijven. Bovendien ervaart iedereen het weer anders. Gelukkig is hier inmiddels veel onderzoek naar gedaan, door onder andere Fanger.  Alles begint met een objectief meten van de nodige parameters en vervolgens deskundig beoordelen hiervan. Wij verzorgen bouwfysische metingen (comfortmetingen), interpreteren de meetresultaten op basis van kennis en rapporteren met duidelijke, uitvoerbare adviezen.

  Vraag advies
  De BOEI inspecties zijn de integrale vastgoed inspecties van DIT bouwadvies. Het is het meest efficient om bij een inspectie zowel de aspecten Brand, Onderhoud, Energieprestatie en Inzicht in wet en regelgeving, mee te nemen. Dat gebeurt bij de BOEI inspectie. In de rapportage worden voor alle aspecten geagregeerde (conditie)-scores bepaald, die als basis voor uw vastgoedbeleid kunnen dienen.

  Vraag advies

  DienstADVIES

  DIT bouwadvies adviseert onafhankelijk en met kennis van zaken. No-nonsens en praktijkgericht. Met oog voor de kosten en haalbaarheid, waarbij veiligheid niet uit het oog wordt verloren. Specialisme van  DIT bouwadvies is het verduurzamingsadvies. Hoe maakt u uw vastgoed duurzaam en energiezuinig, zodat het ook in de toekomst waardevast blijft.

  DIT bouwadvies adviseert opdrachtgevers bij huisvesting. Of dit nu nieuwbouw betreft of hergebruik van bestaande locaties. Wij helpen u bij de planvorming, zorgen voor de nodige vergunningen en adviseren u integraal over de bouwkundige schil en het installatieconcept. DIT bouwadvies maakt comfortabele, duurzame gebouwen waar mensen graag wonen en werken.

  Voor bestaand vastgoed maken wij verbeterplannen op basis van de door ons uitgevoerde inspecties op het gebied van brandveiligheid, energieprestatie, onderhoud en regelgeving.

  Vraag advies

  Inmiddels is (bijna) iedereen wel overtuigd: het klimaat verandert. Dit leidt tot overheidsmaatregelen die zich direct vertalen naar onze omgang met de gebouwde omgeving. Ook voor uw vastgoed zal dit gelden. DIT bouwadvies levert maatwerkadvies waarin duidelijk staat gespecificeerd welke energiebesparende maatregelen voor uw pand de beste zijn, voorzien van terugverdientijden en rendementen. Onze jarenlange praktijkervaring borgt dat de door ons voorgestelde maatregelen ook uitvoerbaar zijn. Met Vabi Elements voeren wij gebouwsimulaties uit waarmee gedetailleerd inzichtelijk wordt gemaakt hoe een gebouw zal presteren op duurzaamheid en comfort.

  Bekijk hier een voorbeeld van een maatwerkadvies voor een utiliteitsgebouw: EPA-U demo rapport

  Vraag advies
  DIT bouwadvies heeft de expertise in huis om u als ontwikkelaar, adviseur of bouwer, te adviseren bij de uitvoering van uw Zeer Energiezuinige Nieuwbouw of Bijna Energie Neutrale Nieuwbouw. Wij maken niet alleen EPG berekeningen, maar ook Rapportages Netto Warmtevraag, als onderlegger voor de berekening van de EPV aan huurders. Bij het verlenen van prestatiegaranties kunnen wij u van dienst zijn met onze gebouwsimulatie, uitgevoerd met Vabi Elements. Hiermee voorspellen wij nauwkeurig het daadwerkelijke energieverbuik van het te realiseren of te renoveren pand.

  Vraag advies
  Voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw maakt DIT bouwadvies brandveiligheidsadviezen. DIT bouwadvies adviseert ten aanzien van compartimentering, brandoverslag en branddoorslag, veilig vluchten, gelijkwaardigheid enzovoorts en zorgt voor een brandveilig gebouw. Hierbij wordt ondermeer gebruik gemaakt van de nieuwe inzichten van Fire Safety Engineering.

  Vraag advies
  Naast de eerder genoemde adviezen ten aanzien van brandveiligheid, energiebesparing en comfort, levert DIT bouwadvies ook andere bouwfysische diensten, waaronder het maken en beoordelen van verlichtingsplannen (ook als onderdeel van energiebesparingsadviezen – led verlichting) en akoestische adviezen, als bijvoorbeeld het berekenen van de geluidisolatie van gevels, verbeteren van het akoestische klimaat in kantoren, verbeteren van de nagalmtijd enzovoorts.

  Vraag advies

  DienstBOUWMANAGEMENT

  DIT bouwadvies verzorgt het bouwmanagement voor duurzame nieuwbouw of de verduurzaming van bestaande gebouwen. Aan de hand van onze adviezen stellen wij met u de prestatie-eisen vast en brengen uw project onder bij de uitvoerende partijen. Tijdens de uitvoering verzorgen wij de bouwbegeleiding en de kwaliteitsborging.

  Faalkosten zijn een bekend begrip in de bouw. Professioneel en onafhankelijk projectmanagement helpt deze te verminderen. Het is in ieders belang dat projecten goed verlopen. DIT bouwadvies stelt de uitgangspunten vast en zorgt dat deze ook worden gerealiseerd. In een prettige samenwerking, binnen planning en budget. Zo komt u – opdrachtgever en opdrachtnemer – samen tot het beste product.

  Vraag advies
  Stel u heeft een plan en wellicht een ontwerp dat al door de Welstandscommissie is goedgekeurd. U heeft misschien ook al een richtprijs en weet dat het project doorgang kan vinden. Maar u heeft niet de capaciteit om – binnen de randvoorwaarden die u gesteld heeft – dit tot uitvoering te brengen. Dan kan DIT bouwadvies u helpen. DIT bouwadvies werkt u plannen uit tot uitvoeringsniveau en zoekt de partijen die het voor u kunnen realiseren. Uiteraard zorgen wij voor de juiste bouwbegeleiding en kwaliteitscontrole.

  Vraag advies
  Tijdens de uitvoering verzorgt DIT bouwadvies de kwaliteitsborging. Niet zelden worden bij oplevering andere materialen aangetroffen dan oorspronkelijk zijn overeengekomen. Altijd wordt gesteld dat deze materialen ‘gelijkwaardig’ zijn. Maar is dat ook zo? Wordt de energieprestatie gehaald? Wat is de Qv,10 waarde? DIT bouwadvies weet waar om gevraagd moet worden en zorgt er voor dat uitvoerende partijen niet alleen beloven, maar ook leveren, inclusief de nodige bewijsvoering.

  Vraag advies
  Indien dit een wens van opdrachtgevers is heeft DIT bouwadvies ook de mogelijkheid om projecten integraal op te pakken en als turn-key projecten uit te voeren. DIT bouwadvies treedt hierbij op als gedelegeerd opdrachtgever en budget-verantwoordelijke. Deze dienstverlening wordt alleen aan vaste klanten aangeboden en geldt slechts voor projecten met een echte duurzaamheids-doelstelling.

  Vraag advies
  De Samaritaan 6 Sittard; ca. 09.30 uur

  De Samaritaan 8 Sittard; aansluitend

  Craenberglaan 13 Herkenbosch; aansluitend

  Craenberglaan 7-11 Herkenbosch; aansluitend

  Grote Beekstraat 7-7a Venlo; aansluitend

   

  Je loopt mee met Arie Pijl

  De Samaritaan 6 Sittard; ca. 09.30 uur

  De Samaritaan 8 Sittard; aansluitend

  Craenberglaan 13 Herkenbosch; aansluitend

  Craenberglaan 7-11 Herkenbosch; aansluitend

  Grote Beekstraat 7-7a Venlo; aansluitend

   

  Je loopt mee met Arie Pijl

  Call Now Button